Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 2023

 

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
-The Power Community VOF.: onder deze vennootschap, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89211375, wordt mede verstaan iedere onderneming die een dochteronderneming als bedoeld in artikel 2:24a BW daarvan is, waarmee deze vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden, dan wel waarin zij een deelneming als bedoeld in artikel 2:24c BW heeft, hierna ook aangeduid met wij, ons, of onze.
-Franchisenemers: de ondernemingen die met The Power Community een franchiseovereenkomst hebben gesloten en zelfstandig overeenkomsten sluiten waarop deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn en die dan onder wij, ons, of onze moeten worden begrepen.
-Wederpartij en/of deelnemer: iedere (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens evt. vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtsverkrijgende en erfgenamen.
-Overeenkomst: de overeenkomst tot opdracht tussen ons en de wederpartij.
-Programmas: de diverse programmas en trainingen die wij aanbieden, waaronder : I AM programma en UN|LIMITED Training
-Sessies: elk afzonderlijke aan de deelnemer door The Power Community of haar franchisenemers aangeboden onderdeel van een programma of training zoals hiervoor genoemd op een bepaalde dag en op een bepaald tijdstip

 

Artikel 2: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij en onze franchisenemers sluiten met de deelnemers aan de programmas. Zij zijn eveneens van toepassing indien wij voor de uitvoering van een overeenkomst derden inschakelen.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij door ons andersluidend schriftelijk is bevestigd.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Wij behouden ons het recht voor om algemene voorwaarden tussentijds te wijzigingen, al dan niet als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving. Alsdan is steeds de meest actuele versie van onze algemene voorwaarden van toepassing op de overeenkomst, mits wij deelnemer steeds tijdig informeren over de wijzigingen en deze in het kader van wat partijen zijn overeengekomen, niet onredelijk zijn.
Wij zullen de deelnemer ten minste één maand voor ingangsdatum van de wijzigingen informeren via onze website en/of door aan de deelnemer de nieuwe algemene voorwaarden toe te zenden per e-mail en daarbij aan te geven op welke punten de algemene voorwaarden zijn gewijzigd en wanneer de wijzigingen ingaan.
In geval van ingrijpende wijzigingen die niet het gevolg zijn van wijzigingen in wet- en regelgeving heeft de deelnemer het recht om tot het ingaan van deze wijzigingen daartegen schriftelijk en aangetekend bezwaar te maken, bij gebreke waarvan de nieuwe algemene voorwaarden geacht worden van toepassing te zijn.
Wij kunnen voorwaarden stellen indien communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail plaatsvindt.

 

Artikel 3: Aanbiedingen
Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Onze aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
Aan een aanbieding die gebaseerd is op door de deelnemer onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan de deelnemer geen rechten ontlenen. Kennelijke fouten en vergissingen in de onze aanbieding, binden ons niet.
De door ons opgegeven prijzen zijn tenzij anders aangegeven exclusief BTW en inclusief andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder administratiekosten.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van hetgeen is voorgesteld zijn wij daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij wij anders aangeven.
Aanbiedingen voor training en coaching kunnen zijn opgebouwd uit samenstellende, op elkaar aansluitende onderdelen die elkaar opvolgen in een programma. Daarbij kan per onderdeel en/of per groep door ons de prijs worden gespecificeerd.
Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4: Totstandkoming en uitvoering overeenkomst
Een overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3 van het vorige artikel, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien het aanbod langs elektronische weg door ons is gedaan en door wederpartij is aanvaard, kunnen wij langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod bevestigen, waarmee de overeenkomst tot stand is gekomen.

Wij kunnen binnen wettelijke kaders informatie natrekken of wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd om een opdracht te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.

De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ons zijn verstrekt, hebben wij naast het recht om te factureren conform de overeenkomst, het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven bij de wederpartij in rekening te brengen.

De overeenkomst tussen ons en de wederpartij is, behoudens de levering van bepaalde producten of bestanden, een overeenkomst van opdracht waarop de bepalingen van artikel 7:400 BW e.v. van toepassing zijn voor zover en zoveel hieronder daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. De aan de deelnemer toekomende rechten uit de overeenkomst zijn strikt persoonlijk en kunnen door de deelnemer niet worden overgedragen aan derden.

Wij voeren elke opdracht uit naar beste inzicht en vermogen. Wij verbinden ons echter te allen tijde uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Wij staan nimmer in voor de resultaten die de deelnemer met het volgen van een sessie beoogt te behalen.

Wij zijn steeds gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd haar verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van diensten, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de deelnemer zijn aangegaan.
Wederpartij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in het verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en in rekening worden gebracht, welke aan wederpartij toerekenbaar is.

 

Artikel 5: Bepalingen voor de uitvoering van de programmas
Voor deelname aan de programmas is vereist dat de deelnemer een medisch intakeformulier volledig en naar waarheid invult en ondertekent.
Naar aanleiding van de inhoud van het (medisch) intake formulier kan de deelnemer, voor deelname aan testen, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de programmas verzorgd op onze locatie.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om het programma of de trainingen te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat tijdig en in onderling overleg aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat het programma of de trainingen worden gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

De deelnemer dient zich vijf minuten voorafgaande aan de sessie omgekleed te melden op de afgesproken locatie en zal gedurende de sessie de aanwijzingen van de coach opvolgen.
De deelnemer houdt zich aan het bepaalde in deze voorwaarden, de voorschriften ten aanzien van hygiëne, kleding en schoeisel en andere huisregels van de trainingslocatie.

Een Personal Transformation sessie mag bij afzegging worden ingehaald.
Afwezigheid bij UN|LIMITED van meer dan tweemaal, mag worden ingehaald (één week afwezig wordt niet gecompenseerd).
Een afzegging door de deelnemer geschiedt persoonlijk, per e-mail of telefonisch.
In geval van afzegging door de deelnemer wordt in overleg met deze een alternatieve datum vastgesteld voor het inhalen (bij UN|LIMITED dus pas na twee keer).
De deelnemer heeft bij afzegging zonder inhalen nimmer aanspraak op gehele of gedeeltelijke restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 6: Prijzen en betalingen
De prijs voor onze dienstverlening wordt op aanvraag verstrekt.
Wij hebben het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen, mits binnen de grenzen van de redelijkheid.
Wij sturen wederpartij voor het verschuldigde bedrag een elektronische factuur. Wederpartij stemt in met elektronische facturatie.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de deelnemer de volledige overeengekomen prijs vóór aanvang van de eerste sessie verschuldigd. Indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dienen betalingen doch te allen tijde voorafgaand aan de betreffende sessies, plaats te vinden.

Wederpartij kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of aangaande het desbetreffende verzoek tot verlening van dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
In geval van automatische incasso, zijn wij gerechtigd redelijke administratiekosten in rekening te brengen indien de betaling meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd. Voorts zijn wij in dat geval gerechtigd betaling middels overboeking te vorderen.

Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
Klachten met betrekking tot de geleverde trainingen/coaching/diensten/producten schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 7: Rente en kosten
Betaling middels overboeking dient te geschieden binnen de factuur vermelde termijn, op de door ons voorgeschreven wijze.
Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum 6% administratiekosten ineens en een samengestelde rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.

In afwijking van het vorige lid geldt in plaats van de daar bepaalde contractuele rente de dan geldende wettelijke rente indien de overeenkomst is gesloten met een deelnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Wij hebben het recht zonder nadere aankondiging onze werkzaamheden te staken zonder behoud van rechten van wederpartij op (een deel van) de overeengekomen uren, vanaf het moment dat de wederpartij een openstaande factuur na schriftelijke sommatie niet binnen de gestelde termijn (van 14 dagen) heeft voldaan. Dit laat onverlet onze bevoegdheid om opdrachtgever tot aan het einde van de looptijd van de overeenkomst te blijven factureren conform de overeenkomst, zonder dat opdrachtgever aanspraak kan maken op de gefactureerde werkzaamheden, uren of adressen over de periode dat zij in betalingsverzuim verkeert.

Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van onze rechtsbijstandverlener te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 250.
De buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten worden in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.

 

Artikel 8: Beëindiging lidmaatschap
Een abonnement voor UN|LIMITED training kan worden beëindigd door opzegging. Opzegging dient schriftelijk of via de app te geschieden. De opzegtermijn bedraagt één maand.

De Personal Transformation kan niet tussentijds worden opgezegd maar loopt voor de overeengekomen, bepaalde duur.

 

Artikel 9: Opschorting en ontbinding
Wij zjin, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst ons ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een programma daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door ons worden uitgesloten.
Indien de deelnemer in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de deelnemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn wij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de deelnemer reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.

Voorts zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Voor zover dit hem kan worden toegerekend, komen alle in verband met de opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst door ons te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de deelnemer.

De deelnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ons op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

Indien wij de overeenkomst op grond van dit artikel ontbinden, zijn alle vorderingen op de deelnemer terstond opeisbaar.

 

Artikel 10: Overmacht
Wij spannen ons in een geplande sessie doorgang te laten vinden, maar kunnen op grond van overmacht genoodzaakt zijn deze af te gelasten. Wij streven ernaar de deelnemer uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de sessie van de afgelasting in kennis te stellen.
Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Dergelijke omstandigheden gelden voor ons als overmacht.

In geval van een afgelasting van I AM programma sessies of UN|LIMITED trainingen wordt in overleg met de deelnemer een alternatieve datum overeengekomen.
De deelnemer kan na afgelasting geen aanspraak maken op enige restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs, tenzij de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is en om zwaarwegende redenen geen alternatieve datum voor de sessie kan worden vastgesteld.
Op grond van afzegging door ons als bedoeld in dit artikel, maakt de deelnemer nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 11: Eigen risico, aansprakelijkheid en vrijwaring
De programmas zijn intensief en blessuregevoelig. Deelname aan sessies geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname.

Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan zijn/haar geschiktheid, dient hij/zij vooraf advies in te winnen bij een arts.

Door het aangaan van de overeenkomst garandeert de deelnemer dat hij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij niet in staat zou zijn deel te nemen aan actieve of passieve training en de instructies van de coach zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen.

De deelnemer dient ons steeds tijdig in kennis te stellen van alle feiten en omstandigheden die voor het verantwoord volgen van de sessie van belang kunnen zijn en is in het bijzonder verplicht pijn, vermoeidheid en andere verslechteringen in zijn fysieke gesteldheid, die tijdens of na de sessie optreden te melden aan ons, evenals verslechteringen van de lichamelijke conditie die gedurende de duur van de overeenkomst optreden.

Wij behouden ons het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een programma.
Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van ons, dragen wij geen aansprakelijkheid voor enige schade die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de deelnemer wordt geleden. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in de gevallen vermeld in het overige van deze algemene voorwaarden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een sessie. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. De deelnemer vrijwaart ons van al zijn aanspraken en aanspraken van derden ter zake.
(Voedings)adviezen en (trainings)instructies worden te allen tijde voor eigen risico opgevolgd.

Wij geven uitvoering aan sessies naar beste inzicht en vermogen. Wij verbinden ons echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en dragen geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet of onvoldoende behalen van de resultaten die de deelnemer met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen, alsmede voor eventuele schade ontstaan doordat de adviezen en/of instructies van ons, al dan niet onjuist en/of onvolledig, zijn opgevolgd.
Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de deelnemer onjuist of onvolledig verstrekte gegevens of informatie die in het belang van een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst niet juist of volledig aan ons is verstrekt.
Alle informatie van ons heeft uitsluitend ten doel te informeren. De informatie is niet bedoeld om medisch advies te vervangen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer een arts te raadplegen voordat diëten worden aangepast en/of de deelnemer begint met een trainingsprogramma. De deelnemer stemt vrijwillig toe alle risicos van de dienstverlening van ons voor eigen rekening te nemen.

Wij en onze werknemers en/of partners worden gevrijwaard van alle medische claims, processen, verlies, schade of diefstal van eigendommen van de deelnemer of van goederen die door hem zijn meegebracht, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid ontstaan uit de door ons aangeboden diensten. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale en/of psychologische klachten.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van ons bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ons aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
De verstrekte informatie op de website www.thepowercommunity.eu is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van onze website, kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de gegevens, tenzij er aan onze zijde sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derde partijen waarnaar op de website www.thepowercommunity.eu hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
Indien ondanks het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van ons mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste drie maal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met dien verstande dat onze aansprakelijkheid nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op basis van de eventueel door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd.

Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ons, zal de deelnemer ons vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens ons.
De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons bedraagt één jaar.

 

Artikel 12: Intellectuele eigendom
De website www.thepowercommunity.eu en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande toestemming.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behouden wij ons de rechten en bevoegdheden voor die ons toekomen op grond van de Auteurswet en andere rechten van intellectuele eigendom.

Alle door ons ten behoeve van de deelnemer verstrekte stukken, zoals rapporten en adviezen, zijn alleen te gebruiken door de deelnemer. Alle door ons verstrekte stukken mogen niet door de deelnemer zonder onze voorafgaande toestemming openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

De deelnemer verleent ons bij voorbaat toestemming voor openbaarmaking van, tijdens of rond de sessies gemaakte fotos en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Wij behouden ons het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is tijdens een sessie, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

 

Artikel 13: Geheimhouding
Wij respecteren de privacy van onze deelnemers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken deze informatie alleen om de overeenkomst met een deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.
Wij zullen deze informatie niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.
Wij behouden het recht voor de door de uitvoering van de opdracht toegenomen kennis, alsmede niet aan de identiteit van de deelnemer herleidbare resultaten van trainingen voor andere dan in de overeenkomst voorziene doeleinden te gebruiken. Nimmer zal hierbij vertrouwelijke informatie van de deelnemer ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk en/of schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Indien wij op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en wij ons ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan zijn wij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Vertrouwelijke informatie wordt door ons uiterlijk 5 jaar na einde opdracht verwijderd/vernietigd.

 

Artikel 14: Klachten
Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van ons zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij ons te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd.

De klacht wordt schriftelijk ingediend bij ons onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

Wij beantwoorden de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien wij verwachten langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan deelnemer na de constatering hiervan.
Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil.

 

Artikel 15: Geschillen
Op elke overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen ons en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van onze vestigingsplaats aangewezen om van geschillen kennis te nemen.

Wij zijn niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage of mediation te laten beslechten, in welk geval wij de wederpartij daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen. Het honorarium komt ten laste van partijen zodanig als scheidslieden zullen bepalen.

Dat doen we niet alleen, maar met een fantastische community. Een groep gelijkgestemden die elkaar altijd weten te motiveren. Of dit nu is tijdens een training, of bij een van de community events( BBQ’s, Padeltoernooien, sportieve Vrijmibo’s of sportclinics). Het is een veilige omgeving voor een ieder. Beginnend of ervaren, jong of oud, sportliefhebber of Bourgondiër. Je bent van harte welkom.

Ben jij benieuwd geworden? Wil je eens kennis maken met onze programma’s of community? Neem contact op en we zoeken een passende kennismaking!